افتتاح سامانه فروش قانوني سوخت در مرز استان سيستان و بلوچستان- 27/10/1391

image635058624888603360
 
image635058624893759610
 
image635058624898915860
 
image635058624904072110
 
image635058626104697110
 
image635058626114853360
 
image635058626120009610
 
image635058626580477180
 
image635058626590633365
 
image635058626596102080
 
image635058627032193501
 
image635058627047662350
 
image635058627265788746
 
image635058627270788778