دیدار با مرحوم آیت الله عبدالعزیز حکیم رییس مجلس اعلای عراق